Board Members

Qiang FU Vancouver, Canada
Lei GUANG San Diego, CA
Xu LI Shenzhen, China
Sida LIU (Immediate past-president) Toronto, Canada
Yan LONG Berkeley, CA
Junling MA (Chair) Irvine, CA
Dongtao QI Singapore
Wei SHAN Singapore
Duan WU Boston, MA
Qianli WU (President) Bethesda, MD
Katherine XU New York, NY
Hao ZOU San Francisco, CA

Social Innovation Selection Committee

Xu Li (Chair) Shenzhen, China

Social Innovation Advisory Committee

Zhimin Fan,  Shenzhen, China

Wenhua Zhou Guangzhou, China

OYCF is a non-profit organization based in the United States.

Contact us at oycfer@gmail.com